การฟื้นตัวของตลาดแรงงาน

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 12.2 โดยสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ ได้แก่ น้ำตาลร้อยละ 77.8 ข้าวร้อยละ 28.2 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังร้อยละ 18.5 ไก่แช่แข็งและไก่แปรรูปร้อยละ 15.6 , ผักผลไม้แช่แข็งและแปรรูป อย่างไรก็ตามยางยังคงมีแนวโน้มลดลงทั้งราคาและปริมาณและหดตัว 19.1% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 4.3 กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการขยายตัวของการส่งออกในปีพ. ศ. 2561 จะเกินเป้าหมายร้อยละ 8 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจคู่ค้ารายใหญ่ในไตรมาสที่ 3 การบริโภคภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของตลาดแรงงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย